Syarat-syarat Penggunaan

Selamat datang ke Ulasan Dan Bonus Kasino. Dengan mengakses laman web ini, anda bersetuju untuk terikat dengan syarat penggunaan berikut. Jika anda tidak bersetuju dengan syarat ini, sila jangan gunakan laman web ini.

Terma Penggunaan

Penggunaan Tapak

Kandungan di laman web ini adalah untuk tujuan maklumat sahaja. Ia tidak bertujuan untuk memberikan nasihat undang-undang, kewangan atau profesional. Kami tidak membuat pernyataan atau jaminan tentang ketepatan, kesempurnaan, kebolehpercayaan atau kesesuaian maklumat, produk, perkhidmatan atau grafik berkaitan yang terkandung di tapak untuk sebarang tujuan.

Anda diberikan lesen terhad, tidak eksklusif, tidak boleh dipindah milik, untuk menggunakan tapak untuk kegunaan peribadi, bukan komersial sahaja, tertakluk kepada syarat penggunaan ini. Anda tidak boleh menyalin, mengeluarkan semula, menerbitkan, mengedar, menghantar, atau mencipta karya terbitan mana-mana bahagian tapak tanpa kebenaran bertulis kami terlebih dahulu.

Anda tidak boleh menggunakan sebarang perisian perlombongan data, robot, labah-labah, atau alat pengumpulan dan pengekstrakan data yang serupa di tapak, atau membingkai mana-mana bahagian tapak, tanpa kebenaran bertulis kami terlebih dahulu.

Anda bersetuju bahawa anda tidak akan menggunakan tapak untuk sebarang tujuan yang menyalahi undang-undang atau tidak dibenarkan. Anda juga bersetuju untuk tidak mengakses atau cuba mengakses mana-mana kawasan tapak yang tidak dimaksudkan untuk akses awam.

Pautan ke Laman Pihak Ketiga

Tapak ini mungkin mengandungi pautan ke tapak web pihak ketiga. Kami tidak bertanggungjawab ke atas kandungan, produk, perkhidmatan atau dasar tapak pihak ketiga ini. Kami tidak menyokong atau membuat sebarang representasi tentang tapak ini. Anda mengaksesnya atas risiko anda sendiri.

Had Tanggungjawab

Kami tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kerosakan, termasuk tetapi tidak terhad kepada kerosakan langsung, tidak langsung, sampingan, khas, berbangkit atau punitif yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan laman web ini oleh anda.

Kandungan Pengguna

Anda boleh menyerahkan kandungan ke tapak, termasuk tetapi tidak terhad kepada ulasan, ulasan dan penilaian, tertakluk pada syarat penggunaan ini. Dengan menyerahkan kandungan ke tapak, anda memberikan kami hak yang tidak eksklusif, bebas royalti, kekal, tidak boleh ditarik balik, dan boleh disublesenkan sepenuhnya untuk menggunakan, mengeluarkan semula, mengubah suai, menyesuaikan, menerbitkan, menterjemah, mencipta karya terbitan daripada, mengedar dan memaparkan sedemikian kandungan di seluruh dunia dalam mana-mana media, dan untuk menggunakan nama anda dan maklumat pengenalan lain yang berkaitan dengan kandungan tersebut. Anda mewakili dan menjamin bahawa anda memiliki atau sebaliknya mengawal semua hak ke atas kandungan yang anda serahkan dan bahawa kandungan itu tepat, tidak memfitnah dan tidak melanggar mana-mana undang-undang atau peraturan.

Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk kandungan yang anda serahkan ke tapak. Kami berhak untuk mengalih keluar sebarang kandungan yang, mengikut budi bicara kami sendiri, kami tentukan sebagai tidak sesuai atau melanggar syarat penggunaan ini.

Harta Intelek

Kandungan, reka bentuk dan susun atur tapak ini dimiliki oleh kami dan dilindungi oleh undang-undang harta intelek. Anda tidak boleh menyalin, mengeluarkan semula, atau mengedarkan sebarang kandungan di laman web ini tanpa kebenaran bertulis kami terlebih dahulu.

Polisi Laman Web

Kami menghormati privasi anda dan komited untuk melindungi maklumat peribadi anda. Sila rujuk kepada dasar privasi kami untuk mendapatkan maklumat tentang cara kami mengumpul, menggunakan dan mendedahkan maklumat peribadi.

Perubahan pada Syarat Penggunaan

Kami berhak untuk mengemas kini atau mengubah suai syarat penggunaan ini pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu. Penggunaan berterusan tapak ini selepas sebarang perubahan menunjukkan penerimaan anda terhadap syarat baharu.

Undang-Undang Diterima Pakai

Terma penggunaan ini akan dikawal oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang bidang kuasa di mana tapak itu berada.

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan tentang syarat penggunaan ini, sila hubungi kami di [email protected].

Lost Password